Algemene Voorwaarden Knoester en Kuit Advocaten

Gepubliceerd op: 29 maart 2016

Artikel I: Reikwijdte algemene voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen cliënten en Knoester & Kuit Advocaten, alsook op aanvullende en vervolgovereenkomsten ongeacht de tijdsduur tussen de overeenkomsten, tenzij tussentijds nieuwe algemene voorwaarden zijn overeengekomen. Alle algemene voorwaarden van cliënten en derden worden uitdrukkelijk afgewezen. Onder Knoester & Kuit Advocaten moet worden verstaan: zowel de maatschap Knoester & Kuit Advocaten, de maten daarvan, alsmede de in dienst van de maatschap zijnde advocaten en andere medewerkers. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van derden (zoals deurwaarders etc.), die door Knoester & Kuit Advocaten bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld en de Stichting Derdengelden die Knoester & Kuit Advocaten aanhoudt.

Artikel II: Opdracht:

a) Opdrachten worden slechts aanvaard met terzijdestelling van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW. Voor alle diensten van Knoester & Kuit Advocaten geldt dat het inspanningsverbintenissen betreffen, wat inhoudt dat Knoester & Kuit Advocaten voor deze diensten geen resultaat kan garanderen.

b) Cliënt vrijwaart Knoester & Kuit Advocaten en overige hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Knoester & Kuit Advocaten ten behoeve van cliënt verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van Knoester & Kuit Advocaten in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen, redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen.

Artikel III: Inschakeling derden zoals deurwaarders, deskundigen e.d.:

Knoester & Kuit Advocaten is gerechtigd zonder voorafgaande toestemming van cliënt derden voor rekening van cliënt in te schakelen indien dat door Knoester & Kuit Advocaten wenselijk wordt geacht ten behoeve van een behoorlijke uitvoering van de opdracht. Knoester & Kuit Advocaten is bevoegd en gevolmachtigd om namens cliënt de algemene of expliciete voorwaarden van door Knoester & Kuit Advocaten  ingeschakelde derden te aanvaarden, ook indien die voorwaarden een verregaande aansprakelijkheidsbeperking of vrijwaring in zich houden. Knoester & Kuit Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onrechtmatigheden en/of toerekenbare tekortkoming(en) in de nakoming van door haar ingeschakelde derden.

Artikel IV: Informatievoorziening:

De informatie-uitwisseling vindt in het Nederlands plaats, tenzij anders is afgesproken. Knoester & Kuit Advocaten is niet aansprakelijk voor miscommunicatie als gevolg van het gebruik van een andere taal dan het Nederlands. Knoester & Kuit Advocaten is te allen tijde bevoegd haar communicatie naar derden in het Nederlands te doen plaatsvinden. Onbegrijpelijke communicatie van cliënt, niet tijdige reactie op verzoeken van Knoester & Kuit Advocaten of het niet bereikbaar zijn van cliënt leiden ertoe dat Knoester & Kuit Advocaten gerechtigd is naar eigen bevind van zaken te handelen en kan zelfs tot het staken van  werkzaamheden en eventueel beëindiging van de relatie leiden.

Artikel V: Honorarium en verschotten:

a) Voor de uitvoering van een opdracht is cliënt, tenzij anders is overeengekomen of een toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand is verleend, een honorarium verschuldigd tegen de binnen Knoester & Kuit Advocaten geldende uurtarieven, vermeerderd met BTW, reis- en verblijfkosten. Verschotten zoals leges, griffierecht en deurwaarderskosten worden zonder enige opslag doorbelast aan cliënt en apart op de rekening vermeld. Mocht de aanvraag voor de gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) worden afgewezen dan is de cliënt gehouden voor de reeds verrichte werkzaamheden het voornoemde honorarium te voldoen. Dit uurtarief blijft van toepassing op de in die zaak nog te verrichten werkzaamheden. Dit geldt ook indien de toevoeging met terugwerkende kracht achteraf wordt ingetrokken door de Raad voor Rechtsbijstand omdat later is komen vast te staan dat het inkomen en/of vermogen van cliënt de gestelde grenzen overstijgt of het door het resultaat van de zaak het vermogen 50% van het heffingsvrije vermogen te boven gaat of anderszins geen recht (meer) bestaat op gefinancierde rechtsbijstand. Cliënt stelt Knoester & Kuit Advocaten direct op de hoogte van een wijziging in zijn inkomens- en vermogenspositie, zulks in verband met de (her)beoordeling van de financiële draagkracht. Laat cliënt dit na, dan kan cliënt zich er niet jegens Knoester & Kuit Advocaten op beroepen dat hij voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking had kunnen komen.

b) Knoester & Kuit Advocaten is gerechtigd, zowel voor aanvang van de werkzaamheden als tijdens de loop van de werkzaamheden een voorschot op honorarium, eigen bijdrage en/of verschotten te verlangen. Knoester & Kuit Avocaten is eerst gehouden aan te vangen met werkzaamheden nadat de voorschotfactuur door cliënt is voldaan (ingeval van gefinancierde rechtsbijstand; indien een toevoeging is verleend en de eigen bijdrage is voldaan), veiligstellen van recht en/of termijnen -hoe dringend ook- daaronder begrepen.

c) Betaling van de facturen van Knoester & Kuit Advocaten dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum voorzover van die termijn niet bij desbetreffende factuur of bij begeleidende brief schriftelijk wordt afgeweken. Facturen waartegen niet binnen de betalingstermijn schriftelijk is geprotesteerd gelden als geaccepteerd.

d) Cliënt is niet toegestaan diens betalingsverplichting te verrekenen danwel op te schorten. Na het verstrijken van de betalingstermijn is cliënt van rechtswege in verzuim. Voorts is Knoester & Kuit Advocaten gerechtigd zonder nadere aankondiging haar prestatie op te schorten.

Artikel VI: Derdengelden:

Knoester & Kuit Advocaten houdt een Stichting Beheer Derdengelden aan. Knoester & Kuit Advocaten is gerechtigd gelden bestemd voor cliënt voor deze te ontvangen op (een rekening van) de Stichting Beheer Derdengelden. Cliënt machtigt Knoester & Kuit Advocaten en bedoelde Stichting onherroepelijk eventuele facturen van Knoester & Kuit Advocaten met het op de rekening van die Stichting ontvangen bedrag te verrekenen danwel de Stichting namens cliënt opdracht te geven over te gaan tot uitbetaling van de factuurbedragen aan Knoester & Kuit Advocaten.

Artikel VII: Aansprakelijkheidsbeperking:

a) Knoester & Kuit Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die voldoet aan de regelgeving van de Orde van Advocaten. Iedere aansprakelijkheid van Knoester & Kuit Advocaten jegens cliënt is beperkt tot:

-indien de door Knoester & Kuit Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering tot een uitkering leidt: tot het bedrag van die uitkering (met inbegrip van het eigen risico); en

-indien de door Knoester & Kuit Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering -om welke reden dan ook- niet tot een uitkering leidt, tot het bedrag dat Knoester & Kuit Advocaten in de desbetreffende zaak aan cliënt in rekening heeft gebracht met een maximum van € 15.000,- inclusief BTW. Aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten, behoudens in het geval van grove schuld of opzet.

b) Alle vorderingsrechten of bevoegdheden van cliënt -uit welken hoofde dan ook- jegens Knoester & Kuit Advocaten vervallen na verloop van één jaar na de dag waarop betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon of had moeten zijn met het ontstaan van deze rechten of bevoegdheden.

Artikel VIII: Bewaarplicht:

Alle stukken van cliënt die betrekking hebben op de zaak zullen tot 5 jaren na beëindiging van de zaak fysiek of digitaal worden bewaard. Daarna staat het Knoester & Kuit Advocaten vrij alle stukken zonder nadere aankondiging te vernietigen. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de datum van beëindiging; d.i. te rekenen vanaf het moment van het laatste schriftelijke bericht van Knoester & Kuit Advocaten aan cliënt.

Artikel IX: Klachtenregeling:

Indien sprake is van een klacht dient cliënt de kantoorklachtenregeling te volgen, welke is gepubliceerd op de website van Knoester & Kuit Advocaten. Cliënt dient eventuele klachten kenbaar te maken binnen zes maanden nadat hij bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn klachten baseert. Wanneer de klacht niet tot tevredenheid wordt afgehandeld staat cliënt de weg naar de civiele rechter open.

Artikel X: Slotbepalingen:

Deze voorwaarden gelden slechts indien dwingendrechtelijke bepalingen zich niet daartegen verzetten. Verzetten dergelijke bepalingen zich wel en/of is enig gedeelte van deze voorwaarden daardoor of anderszins nietig en/of vernietigbaar dan heeft het restant der voorwaarden onverkort te gelden. De rechtsverhouding van alle overeenkomsten en/of verbintenissen tussen cliënt en Knoester & Kuit Advocaten wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter (m.i.h.b. de rechtbank Zeeland-West-Brabant) is bij uitsluiting bevoegd van enig geschil kennis te nemen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.


 

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 28 augustus 2019 en zijn ook op die datum gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 

 

 

    ©2016 Knoester en Kuit Advocaten            Internetbureau: Webton.nl