Omgang met een kind

Gepubliceerd op: 23 juni 2016

Omgangsregeling, wat is dat?

Iedere ouder heeft het recht om zijn kind met enige regelmaat te zien. Hoe vaak en hoe lang de omgang duurt kan afhangen van allerlei omstandigheden, zoals: de leeftijd van de kinderen, de woonplaats van de ouders, de relatie tussen de ouder en het kind maar ook van werkroosters en andere praktische zaken.

Ouderschapsplan

Na het uiteengaan van partijen (na huwelijk of samenwoning) zal een zorg en contact regeling (voorheen en nog steeds in de volksmond: omgangsregeling) overeengekomen moeten worden tussen de ouders voor hun minderjarige kinderen. Na een huwelijk wordt daartoe een ouderschapsplan opgesteld. Na de beëindiging van een samenwoning geldt de verplichting van het opstellen van een ouderschapsplan niet. Wel is het handig en voor een ieder duidelijk om goede afspraken te maken betreffende de omgang en het contact. Denk hierbij niet alleen aan de reguliere dagen maar ook aan een regeling voor wat betreft de vakantie- en feestdagen. Mr S. Kuit kan met u een ouderschapsplan opstellen.

Vaststelling van de omgangsregeling door de Rechtbank

Als u samen geen omgangsregeling overeen kunt komen dan kunt u aan de rechter vragen een omgangsregeling vast te stellen. Dat kan ook als u niet getrouwd bent geweest. U hebt daartoe een advocaat nodig. Mr Kuit kan een dergelijk verzoekschrift voor u opstellen en u adviseren en begeleiden in de procedure.

Wie kunnen naast de ouders een omgangsregeling vragen?

Wie kan een omgangsregeling vragen? Behalve de ouders kunnen mensen die een nauwe persoonlijke band met het kind hebben een omgangsregeling vragen. Bijvoorbeeld de ex-partner of ex-voogd. Ook pleegouders, stiefouders of grootouders kunnen een omgangsregeling vragen.

Geen recht op omgang

Wanneer hebt u geen recht (meer) op omgang? Een ouder kan de rechter vragen om de andere ouder geen omgang (meer) te laten hebben. De rechter keurt dit goed in de volgende gevallen:

  • als de omgang niet goed is voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van het kind;
  • als de ouder niet geschikt is voor omgang of zich niet aan de omgangsregeling kan houden;
  • als het kind 12 jaar of ouder is en ernstige bezwaren tegen de omgang heeft;
  • als de omgang om andere redenen niet goed is voor het kind.

Als de omstandigheden wijzigen kan een omgangsregeling later ook worden gewijzigd. Ingeval u geen overeenstemming kunt krijgen over deze wijziging dan kunt u daartoe een advocaat inschakelen. Mr Kuit kan u helpen een procedure op te starten teneinde een omgangsregeling te wijzigen.

Co-ouderschap, een vorm van omgang

Co-ouderschap is een regeling waarbij ouders de kosten en zorg- en opvoedingstaken gelijk verdelen. Co-ouderschap is geen wettelijke term. Het houdt in dat de kinderen ongeveer even vaak bij de moeder als bij de vader zijn. De manier waarop dit wordt verdeeld staat vrij. Zo zijn er gezinnen waarbij de ene week de kinderen bij de moeder zijn en de andere week bij de vader. Andere ouders kiezen ervoor om de week op te delen; bijvoorbeeld de eerste vier dagen van de week bij de moeder en daarna drie dagen bij de vader. De manier waarop de week wordt ingedeeld is grotendeels afhankelijk van wensen, gewoonten en werkschema’s.

Natuurlijk kunt u zelf afspraken maken over de financiële kant van de verzorging van de kinderen. Komt u er samen niet uit, dan kunt u de rechter alsnog vragen om kinderalimentatie vast te stellen. De ouder met de meeste draagkracht betaalt dan aan de ouder met de minste draagkracht. Mr S. Kuit helpt u graag bij het berekenen van de hoogte van deze kinderalimentatie.

    ©2016 Knoester en Kuit Advocaten            Internetbureau: Webton.nl