(OTS) Ondertoezichtstelling

Gepubliceerd op: 31 maart 2016

Ots / ondertoezichtstelling, wat is dat?

Doel van een ondertoezichtstelling (ots) is om kinderen te beschermen die in hun ontwikkeling worden bedreigd of veiligheidsrisico’s lopen. De ondertoezichtstelling (artikel 1:255 BW) is de belangrijkste maatregel van kinderbescherming. De maatregel is erop gericht ouders te ondersteunen en te begeleiden. Het doel van een ondertoezichtstelling is ervoor zorgen dat de situatie waarin het kind opgroeit zo snel mogelijk verbetert. De ondertoezichtstelling moet er toe leiden dat de situatie waarin het kind opgroeit zodanig verbetert, dat zijn ontwikkeling geen gevaar meer loopt. Een gezinsvoogd (van een gecertificeerde instelling) ziet er op toe dat dit gebeurt.

Hoe werkt de ots?

Bij een ots houden beide ouders het gezag maar zij zijn wèl verplicht om de aanwijzingen van de gezinsvoogd / gezinsmanager op te volgen. De gezinsvoogd zal vaak een in samenspraak met het gezin met een gemotiveerde oplossingsgerichte aanpak komen.

Schriftelijke aanwijzing

Als de praktische aanpak van de gezinsvoogd ontoereikend blijkt dan heeft de gezinsvoogd de bevoegdheid om de ouders een aanwijzing te geven. Zijn de minderjarige van twaalf jaar of ouder of de met het gezag belaste ouder het niet eens met de schriftelijke aanwijzing van een gezinsvoogd (vaak Bureau Jeugdzorg) dan kunnen ze deze binnen twee weken voorleggen aan de Rechtbank. Deze kan de aanwijzing geheel of gedeeltelijk vervallen verklaren. Een verzoekschrift vervallen verklaren aanwijzing gecertificeerde instelling dient dan te worden ingediend door uw advocaat bij de Rechtbank. In de tijd tussen het indienen van het verzoek bij de Rechtbank en de beslissing van de Rechtbank blijft de schriftelijke aanwijzing gelden en moet deze worden uitgevoerd, tenzij de rechter anders beslist.

Wanneer legt een Rechtbank een ots op?

Ots is volgens de Wet mogelijk indien:

 • een kind zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd;
 • ouders de zorg die nodig is om die bedreiging op te heffen niet voldoende accepteren;
 • verwacht wordt dat ouders niet binnen een voor het kind aanvaardbare termijn hun opvoedingsverantwoordelijkheid zullen waarmaken.

Ondertoezichtstelling is een maatregel die zowel kan gelden voor minderjarigen die onder ouderlijk gezag staan, als voor minderjarigen die onder voogdij staan.

De rechter kan het verzoek daartoe krijgen van een ouder van de minderjarige, van een ander die hem als behorende tot zijn gezin opvoedt en verzorgt (waaronder door zijn voogd), van de raad voor de kinderbescherming of van het Openbaar Ministerie.

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van een ondertoezichtstelling die de kinderrechter oplegt. Gemeenten maken hiervoor afspraken met gecertificeerde instellingen die in hun regio de maatregel uitvoert.

Uithuisplaatsing

In beginsel blijft het kind tijdens de ots thuis wonen. De rechter kàn in het belang van het kind echter ook besluiten om hem (tijdelijk) uit huis te plaatsen. Het biedt de ouders en het kind rust om een ontstane situatie op te lossen. Het kan ook zorgen voor de veiligheid van de overige gezinsleden. Een uithuisplaatsing is een zeer ingrijpend middel om ervoor te zorgen dat het kind veilig is en zich goed kan ontwikkelen of om het kind een behandeling te geven die anders niet mogelijk is.

Duur van een ots

Een ondertoezichtstelling duurt maximaal één jaar, maar kan op verzoek van de gezinsvoogd telkens met maximaal één jaar verlengd worden. De gezinsvoogd moet dan aantonen dat de gronden van de maatregel nog steeds aanwezig zijn.

Voorlopige ots

Soms loopt een kind acuut gevaar binnen een gezin. Dan moet het kind snel uit huis geplaatst worden en is er geen tijd om te wachten op een onderzoek van de Raad. In dit geval kan de kinderrechter een voorlopige ondertoezichtstelling uitspreken. De rechter kàn tegelijkertijd een gezinsvoogdijinstelling machtigen om het kind uit huis te plaatsen. De rechter moet de ouders en kinderen van 12 jaar en ouder de gelegenheid geven om binnen twee weken na de beslissing alsnog hun mening te geven. Anders is de voorlopige onder toezichtstelling niet meer geldig.

Duur voorlopige ondertoezichtstelling

De voorlopige onder toezichtstelling mag niet langer dan drie maanden duren. In die tijd onderzoekt de Raad de gezinssituatie en schrijft de Raad een rapport. Aan het einde van de voorlopige ondertoezichtstelling moet de kinderrechter beslissen of hij het kind voor langere tijd onder toezicht zal stellen. Tegen de beslissing tot een voorlopige ondertoezichtstelling is geen hoger beroep mogelijk. De gevolgen van een voorlopige ondertoezichtstelling zijn dezelfde als van een gewone ondertoezichtstelling.

Wanneer kan Mr S. Kuit u o.a. helpen?

Ingeval:

 • u wilt dat uw kind onder toezicht wordt gesteld; danwel
 • u het juist niet eens bent met het verzoek om een     ondertoezichtstelling; danwel
 • u het niet eens bent met het verzoek om een uithuisplaatsing;
 • u het niet eens bent met een verlenging van de termijn daarvan (van de ots danwel de uithuisplaatsing);
 • u het niet eens bent met een schriftelijk aanwijzing van de gezinsvoogd;
 • u het niet eens bent met de uitvoering van de ondertoezichtstelling.

 

 

Meer weten over de ondertoezichtstelling of andere juridische vraagstukken? Vul hieronder zonder verdere verplichtingen uw gegevens in:

Contactformulier

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 

  ©2016 Knoester en Kuit Advocaten            Internetbureau: Webton.nl