Aanzegplicht

Gepubliceerd op: 20 maart 2016

Loopt er een arbeidsovereenkomst in de nabije toekomst af dan is de werkgever onder de vernieuwde wetgeving (per 1 januari 2015 in de Wet Werk en Zekerheid) verplicht minimaal een maand voor afloop van de arbeidsovereenkomst aan te geven of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet of wordt beëindigd. Doet de werkgever dit niet dan is deze aan de werknemer een financiële vergoeding verschuldigd welke kan oplopen tot een maandsalaris.

Wanneer geldt de aanzegplicht?

In artikel 7:668 lid 1 BW is de aanzegplicht opgenomen en daarin is bepaald dat wanner er een arbeidsovereenkomst is aangegaan voor een periode van 6 maanden of langer, de werkgever verplicht is om aan te zeggen (lees: aan te geven aan werknemer of de arbeidovereenkomst al dan niet wordt verlengd). Dit aanzeggen dient uiterlijk 1 maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst te gebeuren.

Eisen met betrekking tot de aanzegplicht

Het aanzeggen dient schriftelijk te gebeuren, waarbij de werkgever dient aan te geven of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt verlengd. Wanneer er sprake is van verlenging dient de werkgever ook aan te geven onder welke voorwaarden dit zal zijn.

  • Met betrekking tot de eis om schriftelijk aan te zeggen, dient opgemerkt te worden dat hier de ontvangsttheorie geldt. De aanzegging heeft pas gelding op het moment dat de werknemer de aanzegging heeft ontvangen.In een uitspraak van de Rechtbank Noord Nederland van 5 november 2015 (ECLI:NL:RBNNE:5116) waren er met betrekking tot de bovengenoemde ontvangsttheorie ook problemen. Werkgever stelde de brief met daarin de aanzegging wel te hebben verstuurd, maar de werknemer gaf aan deze brief nooit te hebben ontvangen. Nu het de plicht is van een werkgever om aan te zeggen en de ontvangsttheorie geldt, is het aan de werkgever om aan te tonen dat er daadwerkelijk is aangezegd.Een werkgever doet er dan ook verstandig aan om dergelijke berichten te allen tijde aangetekend te versturen.

Wanneer hoeft de werkgever niet aan te zeggen?

  • Wanneer de arbeidsovereenkomst korter duurt dan 6 maanden;
  • Wanneer de einddatum van de arbeidsovereenkomst niet op een bepaalde kalenderdatum is gesteld. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de overeenkomst is aangegaan voor de duur van een bepaald project;
  • Gedurende de eerste 78 weken van een uitzendovereenkomst waarin een uitzendbeding is opgenomen;
  • Wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt door een pensioenontslagbeding.

Sanctie die geldt bij het niet nakomen van de aanzegverplichting

Wanneer de werkgever nalaat de werknemer aan te zeggen (of het arbeidscontract al dan niet wordt verlengd), kan de werknemer aanspraak maken op het loon van 1 maand. Doet de werkgever de aanzegging een aantal dagen te laat, dan kan de werknemer aanspraak maken op een vergoeding naar rato.

  • Onder het begrip “loon” moet in deze context het bruto uurloon worden verstaan, waarbij toeslagen voor bijvoorbeeld overwerk niet dienen te worden meegenomen (artikel 2 van het besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding

 

(Wellicht) interessante artikelen met betrekking tot de aanzeggingsverplichting:

    ©2016 Knoester en Kuit Advocaten            Internetbureau: Webton.nl